Alcolock

Coraz częściej słyszy się w mediach o autolockach, blokadach alkoholowych czy też alcoguardach. Powszechnie jednak brak jest wiedzy na temat tego typu urządzeń.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. po wielu nowelizacjach, w końcu doczekała się definicji legalnej blokady alkoholowej. Zgodnie z art. 2 punkt 84 ustawy przez blokadę alkoholową należy rozumieć urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Wiedza o istnieniu tego typu urządzeń może być niezwykle przydatna dla osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Wprowadzony nowelizacją do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy art. 182 a przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Oznacza to tym samym, że skazany w przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd, dalszy okres kary będzie mógł odbywać w warunkach umożliwiających mu prowadzenie pojazdów wyposażonych w autoblokadę.

Oceniając czy zasadnym jest zmienić sposób wykonywania kary sąd bierze pod uwagę czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd po dokonaniu zmiany sposobu wykonywania kary zachowuje kompetencję do uchylenia tegoż rozstrzygnięcia jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Na powyższe rozstrzygnięcie przysługuje jednak środek zaskarżenia w postaci  zażalenia.

Artykuł opracowany przez LEX TRAFFIC – Kancelaria Prawa Ruchu Drogowego

0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments