PBUK, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to organizacja łącząca zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność na terytorium Polski. Stanowi ona bardzo ważną instytucję pozarządową. PBUK, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to…

PBUK – jak może pomóc w uzyskaniu odszkodowania

PBUK – jak może pomóc w uzyskaniu odszkodowania

PBUK, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to organizacja łącząca zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność na terytorium Polski. Stanowi ona bardzo ważną instytucję pozarządową.

PBUK, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to organizacja łącząca zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność na terytorium Polski. Stanowi ona bardzo ważną instytucję pozarządową. Zajmuje się m.in.:

  • likwidacją szkód powstałych za granicą;
  • likwidacją szkód powstałych w Polsce, w których udział brały pojazdy zarejestrowane za granicą;
  • oraz pełni istotną rolę w Systemie Zielonej Karty.

Jaką pomoc można uzyskać w PBUK?

Szkoda wyrządzona przez obcokrajowca

PBUK pomaga ustalić dane sprawcy, takie jak: dane osobowe, numer rejestracyjny pojazdu, dane o zawartej umowie ubezpieczenia. Dzięki temu można zidentyfikować ubezpieczyciela sprawcy oraz jego reprezentanta w Polsce. Są to niezbędne elementy do uzyskania odszkodowania.

Szkoda wyrządzona za granicą

Wyrządzenie szkody za granicą można zgłosić na miejscu zdarzenia i w Polsce.

W pierwszym przypadku zgłoszenie szkody polega na bezpośrednim zwróceniu się do ubezpieczyciela poszkodowanego. Nie jest to rozwiązanie ani najłatwiejsze, ani najwygodniejsze.

Zgłoszenie do PBUK

Po powrocie do Polski należy zgłosić roszczenie do reprezentanta odpowiedniego zakładu ubezpieczeń. Powinien on zająć się naprawą szkody, a w szczególności wypłatą odszkodowania. Ta możliwość istnieje, gdy ubezpieczyciel sprawcy ma siedzibę na terytorium UE oraz w państwach objętych Systemem Zielonej Karty. Reprezentant ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia roszczeń odpowiedzieć na nie wraz z uzasadnieniem.

Kiedy do PBUK?

Sprawę należy skierować do PBUK w sytuacji, gdy reprezentant nie dopełnił swoich obowiązków lub ubezpieczyciel na terenie Polski nie ma swojego reprezentanta, a także, gdy nie udało się zidentyfikować pojazdu sprawcy lub w ciągu 60 dni od dnia wypadku nie ustalono danych ubezpieczyciela sprawcy. W ciągu 60 dni od dnia żądania PBUK podejmuje działania w celu ustalenia odpowiedzialności za szkodę.

Decyzja PBUK ma charakter ostateczny. Oznacza to, że jeżeli poszkodowany jest niezadowolony może dochodzić swoich roszczeń przed odpowiednim sądem zagranicznym.

Kiedy można pozwać PBUK​?

W sytuacji, gdy do zdarzenia doszło na terenie Polski, a poszkodowanym jest obywatel Polski, a pojazd sprawcy jest zarejestrowany:

  • na terenie UE, Islandii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii;
  • na terenie innego państwa, z którym PBUK zawarł odpowiednie porozumienie;
  • można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od PBUK.

W sytuacji, gdy do zdarzenia doszło zagranicą, a poszkodowanym jest obywatel Polski można dochodzić odszkodowania od PBUK, gdy:

sprawca zawarł umowę z zakładem ubezpieczeń na terenie Polski, który następnie uległ likwidacji, gdy do wypadku doszło na terenie UE, Islandii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii;

sprawca posiadał Zieloną Kartę, którą wystawił ubezpieczyciel działający na terenie Polski, który uległ likwidacji, a państwo na terenie którego doszło do wypadku zawarło z PBUK odpowiednie porozumienie.

System Zielonej Karty

Celem tego systemu jest ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód poniesionych w wypadkach komunikacyjnych, a którego sprawca poruszał się pojazdem zarejestrowanym za granicą. Działa od 1 stycznia 1953 r. Przedstawicielami działającymi w poszczególnych krajach systemu są Biura Narodowe. W Polsce jest to PBUK.

Zielona Karta jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Jest to dowód, że jego posiadacz podlega ubezpieczeniu OC i w związku z zawartym wcześniej porozumień jest on ważny bez dodatkowych opłat lub formalności.

Więcej informacji o odszkodowaniach z PBUK znajdziesz na stronie Odzyskaj.info.

Zostaw komentarz