Regulamin Serwisu Internetowego – opel24.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin przedstawia warunki uczestnictwa w Serwisie opel24.com. Regulamin staje się wiążący z chwilą korzystania z serwisu lub w chwili zaakceptowania po wprowadzonych poprawkach.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety i nie naruszając polskiego prawa. Administracja zapewnia, że będzie chroniła języka polskiego zgodnie z wymogami Ustawy o Języku Polskim.

4. Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Serwisu.

II. PUBLIKOWANIE TREŚCI

1. Zabrania się zamieszczania w Serwisie i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami a w szczególności niezgodnych z polskim prawem

2. Użytkownik jest zobowiązany do ważenia swoich komentarzy, tak by nie obrażały uczuć oraz przekonań innych.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administracja Serwisu ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w treści komentarzy treści reklamujących produkty, usługi, strony internetowe. Treści takie zostaną usunięte.

III.  PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Forum jest VISERA, Łukasz Holchauzer, ul. Wiatraczna 30, 72-006 Mierzyn, zwany dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe: poczta@visera.pl.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • W celu  niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu realizacja wniosku o założenie konta użytkownikowi (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, wyświetlania reklam, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

 • Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody.

4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 • Podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora

5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów umieszczenie komentarza przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości umieszczenia komentarza w Serwisie.